Türkçe Mental Fiillerde Çok Katmanlılık

Yazının tamamı için tıklayınız.

Fiiller, dilin isimlerle birlikte en temel söz varlığı üyesi olarak görev yapmaktadır. Fiillerin dil için oldukça önemli yapılar olması onun farklı şekillerde sınıflandırılmasına neden olmuştur. Araştırmacılar çeşitli ölçütleri kullanarak fiilleri sınıflandırmıştır. Bu sınıflandırmalardan birisi mental fiilleri de içermektedir. Mental fiiller, duyu organları ile harekete geçen algının zihinsel süreci etkilemesi ve sonuçta çeşitli dönütlerin de verilmesini kapsayan, psikoloji temelli hareketleri ifade eden fiillerdir. Elbette mental fiiller de kendi içlerinde türlere sahiptir.

Türkçede fiillere mental süreç bağlamında bakıldığında bazı fiillerin farklı anlamlarının mental fiil türlerinden birkaçını işaretleyebildiği görülmektedir. Bununla birlikte bazı fiiller de tek bir anlamı ile birden fazla mental fiil türünü işaretlemektedir. Bu durum tarafımızca çok katmanlılık olarak adlandırılmaktadır.

Bu çalışmada çok katmanlılık iki ayrı başlık altında ele alınmıştır. Böylece bir fiilin farklı anlamlarının işaretlediği mental fiil türleri ve tek bir anlamının işaretlediği birden fazla mental fiil türleri gösterilmiştir.

HİRİK, Erkan; ÇOLAK Tuğba (2017). “Türkçe Mental Fiillerde Çok Katmanlılık”, IV. Uluslararası Türk Dünyası Araştırmaları Sempozyumu Bildirileri, 26-28 Nisan 2017, Niğde, Türkiye.